Konwencje w transporcie kolejowym | Omida Sea And Air S.A.

Konwencje w transporcie kolejowym

Dowiedz się więcej o konwencjach w transporcie kolejowym.

PRZEWIŃ
Sea & Air Blog

Konwencje w transporcie kolejowym

W ramach tego artykułu skupimy się na konwencjach w transporcie kolejowym, które regulują przewozy towarów i pasażerów za pomocą kolei na szczeblu międzynarodowym. Konwencje te obejmują różne aspekty takie jak bezpieczeństwo, standardy techniczne, odpowiedzialność przewoźników, a także dokumentację i umowy związane z transportem kolejowym. Przyjrzyjmy się zatem bliżej tym międzynarodowym porozumieniom, które odgrywają istotną rolę w międzynarodowym transporcie kolejowym.

Z artykułu dowiesz się:

 • czym są konwencje w transporcie i jakie jest ich znaczenie,
 • jakie są konwencje w transporcie kolejowym,
 • jakie przepisy krajowe regulują przewozy ładunków w transporcie kolejowym,
 • a także jakie przepisy międzynarodowe dotyczącą przewozów ładunków transportem kolejowym.

Spis treści:

 1. Konwencje w transporcie
 2. Jakie są konwencje w transporcie kolejowym?
 3. Konwencja COTIF - list przewozowy CIM
 4. Konwencja COTIF - charakterystyka
 5. Różnica między COTIF a OTIF
 6. Która konwencja reguluje wymagania dotyczące dokumentacji w międzynarodowym transporcie kolejowym?
 7. Konwencja RID w transporcie kolejowym - charakterystyka
 8. Co reguluje konwencja ATP?
 9. Jakie przepisy krajowe regulują przewozy ładunków w transporcie kolejowym?
 10. Jakie przepisy międzynarodowe dotyczącą przewozów ładunków transportem kolejowym?
 11. Co reguluje Ustawa o transporcie kolejowym?
 12. Podsumowanie

Konwencje w transporcie

Konwencje w transporcie stanowią fundamentalny element regulacji i umów międzynarodowych mających na celu uporządkowanie oraz harmonizację działań związanych z przemieszczaniem osób i towarów na skalę międzynarodową. Te umowy międzynarodowe ustalają standardy, procedury i przepisy dotyczące różnych gałęzi transportu, zapewniając bezpieczeństwo, skuteczność oraz zgodność z międzynarodowymi normami.

Najpopularniejsze konwencje w transporcie odgrywają kluczową rolę w regulowaniu przewozów międzynarodowych oraz zapewnianiu bezpieczeństwa i efektywności w różnych gałęziach transportu. Należą do nich Konwencja CMR, która reguluje międzynarodowy transport drogowy towarów, Konwencja COTIF, zajmująca się międzynarodowym transportem kolejowym, oraz Konwencja CIM, która również dotyczy przewozu kolejowego towarów. Dobrze znanymi konwencjami są także konwencja ADR, która reguluje przewóz drogowy niebezpiecznych towarów oraz Konwencja SOLAS, czyli międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu. Te umowy międzynarodowe zapewniają spójność i standardy na szczeblu międzynarodowym, ułatwiając bezpieczne przemieszczanie towarów i osób za pomocą różnych rodzajów transportu.

kolej3

Jakie są konwencje w transporcie kolejowym?

Konwencje kolejowe to zbiór standardów i przepisów regulujących działanie i bezpieczeństwo kolejnictwa. Obejmują one różne aspekty, takie jak projektowanie, budowa, eksploatacja i zarządzanie infrastrukturą kolejową oraz ruchem kolejowym. Poniżej przedstawiamy kilka głównych konwencji kolejowych:

 1. Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) - Określa przepisy dotyczące bezpieczeństwa i interoperacyjności taboru kolejowego na szczeblu międzynarodowym.

załącznik C do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) - reguluje przewóz niebezpiecznych towarów kolejowych i określa szczegółowe przepisy dotyczące ich pakowania, oznakowania i przewozu.

 1. Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami (CIM) - reguluje międzynarodowy transport towarów kolejowych i zawiera przepisy dotyczące umów i dokumentacji transportowej.

 2. Konwencja międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) - dotyczy międzynarodowego przewozu pasażerów kolejowych i zawiera przepisy dotyczące biletów i umów przewozowych.

Te konwencje są często ratyfikowane przez państwa członkowskie i mają na celu harmonizację standardów i przepisów w dziedzinie kolejnictwa na szczeblu międzynarodowym, co ułatwia międzynarodowy transport kolejowy oraz poprawia bezpieczeństwo i efektywność tej gałęzi transportu.

Konwencja COTIF - list przewozowy CIM

Podstawą prawną stosowania listu przewozowego CIM jest Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z 9 maja 1980 r., w brzmieniu przyjętym protokołem zmian z dnia 3 czerwca 1999 r. (zwana Konwencją COTIF'99). Zakres terytorialnego obowiązywania konwencji COTIF obecnie zrzesza 50 państw członkowskich z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i 1 członka stowarzyszonego (dane na rok 2023, źródło: www.otif.org). Organizacja ma swoją siedzibę w Bernie w Szwajcarii i posiada osobowość prawną na mocy prawa międzynarodowego oraz prawa krajowego państw członkowskich. Informacje na temat aktualnej listy krajów, w których stosowany jest list przewozowy CIM jako dokument transportowy, tekst Konwencji COTIF'99, a także wzory listów przewozowych CIM dostępne są na stronie Międzynarodowego Komitetu Transportu Kolejowego (CIT).

kolej1

Konwencja COTIF - charakterystyka

Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami, znana również jako COTIF (z fr. "Convention relative aux transports internationaux ferroviaires"), to międzynarodowa umowa regulująca techniczne aspekty taboru kolejowego, interoperacyjność oraz zasady bezpieczeństwa w międzynarodowym transporcie kolejowym. Oto charakterystyka tej konwencji:

 • Cel i zakres: COTIF ma na celu ułatwienie i harmonizację międzynarodowego transportu kolejowego poprzez określenie jednolitych przepisów technicznych i norm dotyczących taboru kolejowego oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa pasażerów, personelu i towarów.

 • Standardy techniczne: Konwencja COTIF zawiera liczne przepisy dotyczące standardów technicznych taboru kolejowego, takie jak wymagania dotyczące wagonów, lokomotyw, systemów hamowania, osi, oznakowania i innych elementów infrastruktury kolejowej.

 • Interoperacyjność: COTIF dąży do zapewnienia interoperacyjności między różnymi systemami kolejowymi w państwach członkowskich. Dzięki temu tabor kolejowy może być bardziej kompatybilny i może swobodnie przekraczać granice międzynarodowe.

 • Bezpieczeństwo: Konwencja COTIF zawiera również przepisy i normy dotyczące bezpieczeństwa w międzynarodowym transporcie kolejowym, takie jak procedury awaryjne, badania techniczne i kontrole bezpieczeństwa.

 • Inspekcje i certyfikacja: COTIF określa procedury inspekcji i certyfikacji taboru kolejowego oraz zapewnia, że tabor spełnia określone normy techniczne i bezpieczeństwa.

 • Rola Międzynarodowego Biura Taboru Kolejowego (OTIF): OTIF jest organem wykonawczym Konwencji COTIF i nadzoruje jej wdrażanie. Koordynuje również współpracę między państwami członkowskimi oraz promuje rozwijanie i modernizację taboru kolejowego.

 • Protokoły i poprawki: COTIF została zmieniana i uzupełniana przez wiele protokołów i poprawek w celu dostosowania jej przepisów do zmieniających się potrzeb i technologii w sektorze kolejowym.

 • Międzynarodowy charakter: Konwencja COTIF jest międzynarodową umową, która ma zastosowanie w państwach członkowskich i jest stosowana w międzynarodowym transporcie kolejowym na obszarze objętym tą konwencją.

Konwencja COTIF jest ważnym instrumentem regulującym międzynarodowy transport kolejowy i ma na celu zapewnienie standardów technicznych, interoperacyjności i bezpieczeństwa w tej dziedzinie. Działa jako ramowa umowa, którą państwa członkowskie dostosowują do swoich krajowych systemów kolejowych.

Różnica między COTIF a OTIF

Konwencja COTIF (Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Chemin de fer) stanowi kluczowy dokument Międzynarodowego Związku Kolejowego (OTIF). COTIF reguluje organizację OTIF, jej cele, kompetencje oraz relacje z państwami członkowskimi, ogólnie mówiąc, zakres jej działalności.

Aby wyjaśnić różnicę między OTIF a COTIF:

OTIF to Międzynarodowy Związek Kolejowy, który jest organizacją międzynarodową mającą na celu koordynowanie i regulowanie spraw związanych z transportem kolejowym na szczeblu międzynarodowym. OTIF tworzy ramy prawne i normy dotyczące międzynarodowego transportu kolejowego.

Celem OTIF jest promowanie, usprawnianie i ułatwianie transportu kolejowego, zwłaszcza poprzez:

 • Ustanawianie i opracowywanie jednolitych przepisów dotyczących:

Międzynarodowych przewozów pasażerów i towarów w międzynarodowym ruchu kolejowym.

 • Wykorzystywania wagonów jako środka transportu w międzynarodowym ruchu kolejowym.
 • Korzystania z infrastruktury w międzynarodowym ruchu kolejowym.
 • Przewozu towarów niebezpiecznych w międzynarodowym ruchu kolejowym.
 • Eliminowanie przeszkód związanych z przekraczaniem granic w międzynarodowym ruchu kolejowym.
 • Wspieranie interoperacyjności i harmonizacji technicznej w sektorze kolejowym.
 • Ustanawianie jednolitej procedury technicznego dopuszczenia urządzeń kolejowych przeznaczonych do użytku w międzynarodowym ruchu kolejowym.
 • Monitorowanie wdrożenia wszystkich przepisów i zaleceń ustalonych przez OTIF.

W ten sposób OTIF dąży do zwiększenia efektywności i jednolitości w międzynarodowym transporcie kolejowym, a także do zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności tej gałęzi transportu.

Podsumowując, COTIF to jedna z konwencji międzynarodowych opracowanych przez OTIF w celu uregulowania konkretnej dziedziny związanej z transportem kolejowym.

Która konwencja reguluje wymagania dotyczące dokumentacji w międzynarodowym transporcie kolejowym?

W międzynarodowym transporcie kolejowym wymagania dotyczące dokumentacji są regulowane przez "Konwencję o umowie międzynarodowej w sprawie transportu kolejowego towarów" (CIM) oraz "Konwencję o międzynarodowych przepisach w sprawie przewozu kolejowego pasażerów" (CIV). Obydwie te konwencje zawierają przepisy dotyczące dokumentacji w międzynarodowym transporcie kolejowym.

W przypadku transportu towarów kolejowych CIM określa standardowe dokumenty, takie jak list przewozowy kolejowy (wagon list), które muszą być używane podczas międzynarodowych przewozów towarów kolejowych. CIM reguluje również zawieranie umów przewozowych, odpowiedzialność przewoźników oraz wymogi dotyczące dokumentacji towarowej.

Natomiast w przypadku transportu pasażerów kolejowych, CIV zawiera przepisy dotyczące biletów, umów przewozowych i innych dokumentów związanych z przewozem pasażerów na obszarze międzynarodowym.

Te dwie konwencje, CIM i CIV, są kluczowe dla regulacji międzynarodowego transportu kolejowego i określają wymagania dotyczące dokumentacji w tym sektorze.

Konwencja RID w transporcie kolejowym - charakterystyka

Konwencja RID (Regulamin Międzynarodowy przewozu Kolejowego Towarów Niebezpiecznych) to międzynarodowa umowa regulująca przewóz kolejowy niebezpiecznych towarów.

Oto jej główne cechy i charakterystyka:

 • Przewozy niebezpiecznych towarów: RID koncentruje się na przewozach towarów, które są uważane za niebezpieczne ze względu na swoje właściwości chemiczne, fizyczne lub inne cechy. Przykłady takich towarów to substancje łatwopalne, trujące, wybuchowe, radioaktywne itp.
 • Harmonizacja przepisów: RID ma na celu harmonizację przepisów dotyczących przewozu niebezpiecznych towarów kolejowych w międzynarodowym transporcie kolejowym. Jest to istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa w międzynarodowych przewozach kolejowych i uniknięcia wypadków.
 • Klasyfikacja i oznakowanie: RID określa klasyfikację niebezpiecznych towarów oraz wymogi dotyczące ich opakowania, etykietowania i oznakowania. Wszystkie te przepisy mają na celu zapewnienie właściwego zidentyfikowania i bezpiecznego przewozu tych towarów.
 • Dokumentacja: Konwencja RID zawiera przepisy dotyczące dokumentacji przewozowej, w tym listu przewozowego kolejowego, który jest niezbędny do przewozu niebezpiecznych towarów.
 • Szkolenie personelu: RID wymaga, aby personel zaangażowany w przewóz niebezpiecznych towarów był odpowiednio przeszkolony i świadomy przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
 • Inspekcje i kontrola: RID zawiera przepisy dotyczące inspekcji, kontroli i nadzoru nad przewozem niebezpiecznych towarów, aby zapewnić zgodność z przepisami.
 • Międzynarodowa współpraca: Konwencja RID opiera się na współpracy międzynarodowej i jest stosowana przez wiele krajów na całym świecie, co sprawia, że przewozy niebezpiecznych towarów kolejowych są bardziej jednolite i bezpieczne.

Konwencja RID jest kluczowym dokumentem regulującym międzynarodowy przewóz niebezpiecznych towarów koleją i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas takich przewozów oraz minimalizację ryzyka dla ludzi, środowiska i mienia.

Co reguluje konwencja ATP?

Konwencja ATP (Accord Européen sur les Transports Internationaux de Marchandises Périssables par Route) to międzynarodowa umowa regulująca międzynarodowy transport towarów łatwo psujących się, w tym przewóz produktów spożywczych i innych towarów wymagających kontroli temperatury.

Cel i zakres: Konwencja ATP ma na celu ułatwienie międzynarodowego przewozu towarów, które są podatne na psucie się lub wymagają określonych warunków temperatury, takich jak produkty spożywcze, leki, kwiaty, a także niektóre chemikalia i materiały biologiczne.

Regulacje dotyczące temperatury: Konwencja określa standardy i przepisy dotyczące zachowania określonych temperatur podczas transportu. Wymaga stosowania specjalnych pojazdów chłodniczych i urządzeń do kontroli temperatury oraz regularnych inspekcji i kalibracji tych urządzeń.

Kategorie towarów: Konwencja ATP dzieli przewożone towary na trzy kategorie, w zależności od rodzaju produktów i wymagań temperaturowych:

 • Kategoria "A" to produkty wymagające niskiej temperatury, takie jak mrożonki.
 • Kategoria "B" obejmuje produkty, które wymagają utrzymania niskiej temperatury, ale mogą być przechowywane w kilka stopni powyżej zera.
 • Kategoria "C" dotyczy produktów, które nie wymagają utrzymania niskiej temperatury, ale nadal muszą być transportowane w określonych warunkach.

Oznakowanie i dokumentacja: Przewoźnicy zobowiązani są do oznakowania pojazdów chłodniczych odpowiednimi znacznikami, a także do posiadania specjalnej dokumentacji przewozowej, w tym "karty ATP", która zawiera informacje o przewożonym ładunku i wymaganiach temperaturowych.

Inspekcje i kontrola: Konwencja ATP zakłada regularne inspekcje pojazdów i urządzeń chłodniczych oraz kontrole w celu zapewnienia zgodności z jej przepisami. Inspekcje przeprowadzane są przez odpowiednie organy państw sygnatariuszy.

Zastosowanie międzynarodowe: ATP jest międzynarodową konwencją, która jest stosowana w wielu krajach na całym świecie. Przewoźnicy przestrzegający jej przepisów mogą dokonywać międzynarodowych przewozów towarów łatwo psujących się.

Konwencja ATP ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego międzynarodowego transportu towarów łatwo psujących się oraz zachowanie ich jakości i właściwości, zapobiegając psuciu się lub utracie wartości. Organizacje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowa Organizacja ds. Transportu Samochodowego (IRU) oraz Komisja Ekonomiczna ONZ ds. Europy (UNECE), nadzorują i promują wdrażanie tej konwencji. Warto dodać, że Konwencja ATP (Accord Européen sur les Transports Internationaux de Marchandises Périssables par Route) obejmuje nie tylko transport drogowy, ale także transport kolejowy oraz transport morski. To ważne, ponieważ Konwencja ATP ma zastosowanie do różnych rodzajów przewozów, w których towary łatwo psujące się lub wymagające określonych warunków temperatury są transportowane na obszarze objętym tą umową.

Ogólnie rzecz biorąc, Konwencja ATP reguluje przewozy towarów łatwo psujących się w międzynarodowym transporcie, niezależnie od tego, czy odbywają się one drogą lądową, koleją czy też morską. Obejmuje to wymagania dotyczące zachowania odpowiednich temperatur, stosowania specjalistycznych pojazdów i urządzeń chłodniczych oraz konieczność spełnienia określonych standardów i przepisów w zakresie transportu takich towarów. Dzięki temu konwencja ATP ma zastosowanie w wielu różnych gałęziach transportu i przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości przewożonych towarów.

Jakie przepisy krajowe regulują przewozy ładunków w transporcie kolejowym?

Przepisy krajowe regulujące przewozy ładunków w transporcie kolejowym to zestaw przepisów prawnych, które nadzorują i normują działalność związaną z przewozem towarów na obszarze danego kraju. Te regulacje obejmują różne aspekty takie jak odpowiedzialność przewoźników, dokumentację przewozową, standardy bezpieczeństwa oraz inne kwestie związane z transportem kolejowym. W Polsce, regulacje prawne dotyczące przewozów towarów w komunikacji krajowej są sformułowane w kilku aktach prawnych. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stanowi ogólne ramy prawne regulujące umowy przewozu towarów i ma zastosowanie do przewozów kolejowych, ale w sposób ogólny. Aby bardziej szczegółowo uregulować kwestie związane z transportem kolejowym towarów, wprowadzono ustawę z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Ta ustawa zawiera bardziej szczegółowe przepisy dotyczące przewozów towarów w różnych rodzajach transportu, w tym także w transporcie kolejowym. Ustawa Prawo Przewozowe stanowi zbiór przepisów cywilnoprawnych, które normują prawa i obowiązki stron umowy przewozu towarów, w tym przewoźników i nadawców.

Dodatkowo istnieją również przepisy wykonawcze do tych aktów prawnych, które dostosowują ogólne zasady do specyfiki transportu kolejowego, obejmując aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne przewozów kolejowych. Prawo przewozowe, wraz z przepisami wykonawczymi, reguluje przewozy towarowe wykonywane zarówno przez transport kolejowy, jak i inne rodzaje transportu, takie jak drogowy czy żeglugę śródlądową. Regulacje te obejmują różne aspekty, takie jak odpowiedzialność przewoźnika, dokumentację przewozową, miejsce i czas dostawy, a także procedury reklamacyjne w przypadku problemów podczas transportu.

Warto zaznaczyć, że przepisy Kodeksu cywilnego mają charakter ogólny i obowiązują względnie, czyli są stosowane tylko wtedy, gdy przepisy Prawa Przewozowego nie regulują danej kwestii lub są z nimi zgodne. Natomiast normy Prawa Przewozowego stanowią prawo szczególne i mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że przepisy wykonawcze oraz regulaminy wydawane w ramach tej ustawy nie mogą być z nimi sprzeczne.

Jakie przepisy międzynarodowe dotyczącą przewozów ładunków transportem kolejowym?

Ogólna koncepcja międzynarodowych przewozów towarów koleją opiera się na współpracy kilku przewoźników kolejowych. Każdy z tych przewoźników wykonuje przewóz na odcinku krajowym trasy przewozu, a gdy przesyłka przekracza co najmniej jedną granicę państwową (nie w rozumieniu granicy celnej), przekazuje ją kolejnemu przewoźnikowi. Istotne jest tutaj, że przewoźnicy ci wspólnie rozliczają koszty przewozu i przyjmują na siebie odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości, w tym również za wszelkie sprawy związane z należnościami celno-podatkowymi. Międzynarodowe przewozy towarów kolejami są regulowane zgodnie z normami dwóch różnych systemów międzynarodowego prawa przewozowego.

Co reguluje Ustawa o transporcie kolejowym?

Ustawa o transporcie kolejowym w Polsce reguluje wiele aspektów związanych z działalnością kolejową. Jest to kluczowy dokument prawny, który określa zasady funkcjonowania i nadzoru nad systemem transportu kolejowego. Poniżej przedstawiam główne kwestie regulowane przez tę ustawę:

 • Organizacja i zarządzanie: Ustawa określa struktury organizacyjne związane z transportem kolejowym, takie jak Polskie Koleje Państwowe (PKP) oraz organy nadzoru i regulacyjne.
 • Warunki dostępu do infrastruktury: Określa zasady, na jakich inne podmioty mogą uzyskać dostęp do infrastruktury kolejowej, w tym do torów, stacji i innych obiektów kolejowych.
 • Bezpieczeństwo: Reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, w tym normy bezpieczeństwa, przepisy dotyczące pracowników kolejowych oraz procedury w przypadku wypadków i incydentów.
 • Przewozy kolejowe: Określa zasady i procedury dotyczące przewozów kolejowych, w tym przewozy pasażerskie i towarowe, listy przewozowe, opłaty za korzystanie z infrastruktury itp.
 • Tabor kolejowy: Reguluje kwestie związane z taborami kolejowymi, w tym standardy techniczne, rejestrację i certyfikację pojazdów kolejowych.
 • Finansowanie i wsparcie: Ustawa zawiera przepisy dotyczące finansowania transportu kolejowego, w tym zasady opłat za korzystanie z infrastruktury oraz ewentualne formy wsparcia finansowego dla sektora kolejowego.
 • Koncesje i licencje: Określa warunki uzyskiwania koncesji i licencji na działalność związaną z transportem kolejowym, w tym na prowadzenie przewozów pasażerskich i towarowych.
 • Nadzór i regulacje: Wprowadza mechanizmy nadzoru i regulacji nad działalnością kolejową, w tym kontrolę przestrzegania przepisów przez operatorów kolejowych.
 • Międzynarodowa współpraca: Ustawa uwzględnia międzynarodowe porozumienia i umowy dotyczące transportu kolejowego oraz określa zasady współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.
 • Ustawa o transporcie kolejowym jest zbiorem przepisów mających na celu regulację i kontrolę działań związanych z transportem kolejowym w Polsce, a także zgodność z międzynarodowymi standardami i umowami w tej dziedzinie.

Podsumowanie

 • Ustawa o transporcie kolejowym w Polsce stanowi kompleksowy zestaw przepisów regulujących różne aspekty działalności kolejowej. Obejmuje ona organizację i zarządzanie transportem kolejowym, zasady dostępu do infrastruktury kolejowej, kwestie związane z bezpieczeństwem, przeprowadzanie przewozów kolejowych, standardy taboru kolejowego, finansowanie i wsparcie sektora kolejowego, wydawanie koncesji i licencji, nadzór oraz międzynarodową współpracę w tej dziedzinie. Ustawa ta stanowi podstawę prawną dla funkcjonowania systemu transportu kolejowego w Polsce i jest kluczowym dokumentem dla przewoźników kolejowych, operatorów infrastruktury oraz innych podmiotów związanych z transportem kolejowym.

Jeśli jesteś zainteresowany zrealizowaniem transportu kolejowego, skontaktuj się z nami już teraz! Oferujemy współpracę ze specjalistami z zakresu transport kolejowego, morskiego, drogowego oraz lotniczego. Skorzystaj z naszego doświadczenia w dziedzinie transportu kolejowego i zaufaj nam jako Partnerowi w Twoich logistycznych potrzebach. Napisz do nas, wspólnie omówimy warunki współpracy oraz najkorzystniejszą ofertę dla Twoich przesyłek.

Bibliografia:

 1. D. Marciniak-Neider, J. Neider; Podręcznik spedytora; Wydanie VII, Gdynia 2020

Przeczytaj również

Jesteśmy jednym z głównych sponsorów II Memoriału Waldemara Klinka | Omida Sea And Air S.A.
Jesteśmy jednym z głównych sponsorów II Memoriału Waldemara Klinka

Tegoroczny turniej tenisa odbędzie się w dniach 13-14 lipca 2024 roku w Olsztynie

Zawody biegowe ONE Terminal RUN Hutchison Ports Gdynia | Omida Sea And Air S.A.
Zawody biegowe ONE Terminal RUN Hutchison Ports Gdynia

Nasza drużyna wzięła udział w zawodach biegowych ONE Terminal RUN Hutchison Ports Gdynia

Omida Splash Brothers zdobywa złoto! | Omida Sea And Air S.A.
Omida Splash Brothers zdobywa złoto!

Omida Splash Brothers mistrzem 47. sezonu KNBA

Odwiedziliśmy Lognet Global Annual Conference 2024 | Omida Sea And Air S.A.
Odwiedziliśmy Lognet Global Annual Conference 2024

Omida Sea and Air na Lognet Global Annual Conference 2024

Powrót do wszystkich artykułów
 • Transport
  • Transport Morski
  • Transport Lotniczy
  • Transport Kolejowy
 • Usługi
 • Firma
 • Klient
 • Blog
 • Kariera
 • Kontakt
  • 🇵🇱 Polski🇬🇧 English🇺🇦 Українська мова
Omida Sea And Air S.A.
Copyright © Omida Sea And Air S.A. 2012 - 2024
| Wszelkie prawa zastrzeżone